تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

دانلود فیلم آموزشی OReilly Learning Path SQL For Business Users

نرم افزار اس کیو ال دارای ویرایشگرهای متناسب و متنوع با محیط کاری است و قابلیت ساخت و مدیریت بانک اطلاعاتی رابطه ای را دارد . در مدل رابطه‌ای داده‌ها، زبان اس‌کیوال یا سی‌کوال زبانی است سطح بالا مبتنی بر زبان سطح پایین و ریاضی جبر رابطه‌ای که برای ایجاد، تغییر، و بازیابی داده‌ها و نیز عملیات بر روی آنها به‌کار می‌رود. زبان SQL به سمت مدل شی‌گرا رابطه‌ای نیز پیشرفت کرده‌ است . مدیریت و ساخت بانک اطلاعاتی رابطه‌ای, پشتیبانی از Referential integrity, پشتیبانی از ACID قابلیت‌ های انتقال پایگاه و بسیاری از قابلیت‌ های دیگر مایکروسافت اس کیو ال سرور می باشد . نرم افزار Microsoft SQL Server قابلیت پشتیبانی از ACID, Referential integrity, XML, Microsoft Azure را دارد و می تواند رمز گذاری پیوسته اطلاعات, بهینه سازی موتور in-Memory OLTP, انتقال پایگاه داده به سایر Platform ها و غیره را کنترل نماید .

این ملزومات برای ایجاد پایگاه داده شده, ساخت جداول, تعریف روابط, ارسال نمایش داده شده و استفاده از روش های ذخیره شده و ساخته شده در توابع مارتین نشان داده می شود . ذخیره و انتقال اطلاعات توسط نرم افزار با استفاده از فناوری در نظر گرفته شده قابل پشتیبانی است و میتوان با استفاده از نرم افزار تمامی فایل های XML در داخل نرم افزار را مدیریت کنید . از ویژگی برتر این نرم افزار می توان به امنیت بالا در نگه داری اطلاعات اشاره کرد . فیلم آموزشی OReilly Learning Path SQL For Business Users توسط یکی از بهترین و محبوب ترین مدرسین بنام O’Reilly Media طراحی و عرضه شده است . امیدواریم که از دانلود فیلم آموزش اس کیو ال برای کاربران تجاری لذت ببرید .

مشخصات فیلم آموزشی OReilly Learning Path SQL For Business Users :

– ژانر : آموزشی

– شرکت سازنده : OReilly

– مدرس : O’Reilly Media

– پروژه تمرینی : ندارد

– مدت زمان آموزش : 34 ساعت و 18 دقیقه

– زبان : انگلیسی

– کیفیت نمایش : 720×1280

– فرمت فایل : Mp4

– زیرنویس انگلیسی : ندارد

– زیرنویس فارسی : ندارد

 

سرفصل های فیلم آموزشی OReilly Learning Path SQL For Business Users :

01 – Relational Databases And Key Terms Explained
02 – About The Author
03 – What Are The SQL Commands
04 – Select Syntax And Examples
05 – Where Can I Use SQL
06 – Installing Sample Databases And Working Files
07 – How To Access Your Working Files
08 – Using Select To View Data
09 – Sorting The Data
10 – Adding A Where Clause To Filter Data
11 – Filtering Date Columns
12 – Working With Null Or Empty Values
13 – Using Comments Within SQL
14 – Use Of Wildcards In Filtering
15 – Multiple Criteria Using And Or In
16 – Add A Calculating Column To A SQL Statement
17 – Text Manipulation Functions
18 – Differences In Date Functions Within SQL
19 – Calculating Age
20 – Concatenate Data Columns
21 – Which Tables Can I Join And How
22 – Joining More Than Two Tables
23 – Using Different Join Types
24 – The Special Cross Or Cartesian Join
25 – Group And Summaries Within Joined Table SQL
26 – Amend Data In Tables
27 – Adding Data To Tables With Insert
28 – Removing Data From Tables
29 – Create A New Table
30 – Changing A Tables Structure
31 – What Is A View And How To Create One
32 – Alter Or Delete A View
33 – The Main Variances In SQL Between Databases
34 – The Powerful Subquery
35 – Wrap Up
36 – About This SQL Advanced Title
37 – About The Author
38 – Relational Databases And Key Terms Explained
39 – Recap Of SQL SELECT Command
40 – Overview Of The Other DML Statements
41 – How To Access Your Working Files
42 – Installing The Sample Data And Using The Working Files
43 – Converting Datatypes
44 – Creating A Temporary Table
45 – The DISTINCT And TOP Keywords In Action
46 – Indexing To Speed Up Your Life
47 – Declaring And Using Variables
48 – What Is A Subquery
49 – Subquery Vs Joins
50 – Using Correlated Subqueries
51 – Using The EXISTS Keyword
52 – Finding Duplicate Records
53 – Getting Started With The CASE Statement
54 – Using The CASE Statement With Criteria On Multiple Columns
55 – Multiple Criteria Within The CASE Statement
56 – CASE In WHERE, ORDER BY, And GROUP BY Clauses
57 – CASE In UPDATE And INSERT Statements
58 – CASE Within Subqueries
59 – Numbering Or Ranking Records In A SELECT Statement
60 – Filtering Results Based On Numbering Ranking
61 – Using Numbering Within Groups
62 – Filtering A Ranked Group To Determine Top N
63 – Using Built In Functions
64 – Creating And Using Your Own Functions (UDF)
65 – Creating A View
66 – Example Views And Views In Views
67 – Using The UNION Clause
68 – What Is A Stored Procedure
69 – Creating A Stored Procedure
70 – Running A Stored Procedure
71 – Stored Procedures Within Stored Procedures
72 – The Global Variables @@Identity And @@Rowcount
73 – Looping With WHILE And IF
74 – Dynamically Build SQL Statements
75 – TRY And CATCH For Error Trapping
76 – Cursors In Use – Part 1
77 – Cursors In Use – Part 2
78 – Use Of Transactions
79 – Wrap Up
80 – About The Course
81 – About The Author
82 – What Is A Database
83 – What Is A Data Model
84 – How To Access Your Working Files
85 – Data Model Inputs And Outputs
86 – Data Model Notations
87 – UML Versus IE – Conceptual, Logical And Physical
88 – Class And Attribute
89 – Operation
90 – Domain
91 – Association
92 – IE Entity Type And Relationship Type
93 – Association Name
94 – Association End
95 – Multiplicity – UML
96 – Multiplicity – IE
97 – Generalization – UML
98 – Generalization – IE
99 – Abstract Versus Concrete Superclass
100 – Practical Tips
101 – Self Assessment Test – Basic Modeling Data
102 – Identity
103 – Derived Data
104 – Current Versus Historical Data
105 – Association Class
106 – Ordered Association
107 – Qualified Association – UM
108 – Qualified Association – IE
109 – Large Taxonomies
110 – Package
111 – Abridged UML Metamodel
112 – Abridged IE Metamodel
113 – Modeling Pitfalls
114 – Practical Tips
115 – Self Assessment Test – Advanced Data Modeling
116 – Problem Statement
117 – Finding Classes
118 – Finding Associations – Part 1
119 – Finding Associations – Part 2
120 – Finding Generalizations
121 – Iterating And Refining The Model – Part 1
122 – Iterating And Refining The Model – Part 2
123 – Adding Attributes
124 – Cleaning Up Layout
125 – Simplifying The Model
126 – Evolving A Model – Part 1
127 – Evolving A Model – Part 2
128 – Enterprise Architect Techniques – Part 1
129 – Enterprise Architect Techniques – Part 2
130 – Enterprise Architect Techniques – Part 3
131 – Creating Subject Areas
132 – Creating Entity Types
133 – Creating Domains
134 – Adding Attributes – Part 1
135 – Adding Attributes – Part 2
136 – Creating Relationship Types – Part 1
137 – Creating Relationship Types – Part 2
138 – Creating Relationship Types – Part 3
139 – Subtyping
140 – Adding Alternate Keys
141 – Cleaning Up The Layout
142 – ERwin Techniques – Part 1
143 – ERwin Techniques – Part 2
144 – Model Quality
145 – Normal Forms
146 – Constraints
147 – Hillard Graph Complexity
148 – Hoberman Data Model Scorecard
149 – Operational Data Models
150 – Enterprise Data Models
151 – Data Warehouses – Part 1
152 – Data Warehouses – Part 2
153 – Data Warehouses – Part 3
154 – Master Data Models
155 – Schema Adjustments
156 – Attribute Details – Part 1
157 – Attribute Details – Part 2
158 – Attribute Details – Part 3
159 – Primary And Alternate Keys
160 – Indexes
161 – Referential Integrity – Part 1
162 – Referential Integrity – Part 2
163 – Check Constraints – Part 1
164 – Check Constraints – Part 2
165 – Views
166 – Other Aspects Of Design
167 – Self Assessment Test – Database Design
168 – Creating A New Database
169 – Executing Schema
170 – Inspecting Metadata
171 – Loading Sample Data
172 – Querying Sample Data
173 – Generating An ERwin Schema
174 – Creating Tables
175 – Creating Indexes
176 – Creating Constraints And Default Values
177 – Defining Foreign Keys
178 – Creating Views
179 – Loading Sample Data
180 – Querying Sample Data
181 – Development Frameworks
182 – Agile Data Modelling
183 – Documenting A Model – Part 1
184 – Documenting A Model – Part 2
185 – Presenting A Model
186 – Overview
187 – Tree – Hardcoded
188 – Tree – Simple
189 – Tree – Structured
190 – Tree – Overlapping
191 – Tree – Changing Over Time
192 – Tree – Degenerate Node and Edge
193 – Motives
194 – Comparison With Forward Engineering
195 – Outputs
196 – Inputs
197 – Process
198 – Principles
199 – Example – Part 1
200 – Example – Part 2
201 – Wrap-Up
202 – Course Introduction
203 – What Is A Relational Database
204 – The Database Hierarchy
205 – Table Relations
206 – The Structured Query Language
207 – Conclusion
208 – Introduction To MySQL
209 – MySQL Features
210 – Installing MySQL – Introduction
211 – Downloading MySQL
212 – Installing MySQL – Part 1
213 – Installing MySQL – Part 2
214 – Configuring MySQL
215 – Setting The System Path – Part 1
216 – Setting The System Path – Part 2
217 – Installing MySQL On The Mac
218 – The Sakila Database
219 – Installing The Sakila Database
220 – Introduction To MySQL Connections
221 – Role Of The Root User
222 – Logging In For The First Time
223 – Change The Root Password
224 – Creating Your First Database
225 – Creating Your First User Account
226 – Creating Your First Table
227 – Intro To Data Types
228 – String Data Types – Part 1
229 – String Data Types – Part 2
230 – Data Attributes
231 – Customers Table Revised
232 – Numerical Data Types – Part 1
233 – Numerical Data Types – Part 2
234 – Numerical Data Attributes
235 – Date And Time Types
236 – Multiple Timestamp Columns In Table
237 – Primary Keys – Part 1
238 – Primary Keys – Part 2
239 – Creating A Primary Key
240 – Foreign Key Introduction
241 – Create Foreign Key
242 – Graphical MySQL Clients
243 – phpMyAdmin Intro
244 – MySQL Workbench Intro
245 – MySQL Workbench SQL Development Intro
246 – MySQL Workbench Data Modelling Intro
247 – MySQL Workbench Server Administration Intro
248 – SQLyog Introduction
249 – SQLyog Creating A Database
250 – SQLyog Navigating And Modifying Data
251 – SQLyog Scheduling Backups
252 – Performing CRUD Operations
253 – Creating Data
254 – Retrieving Data
255 – Ordering Results
256 – Filtering Results
257 – Grouping Results
258 – Removing Duplicate Rows
259 – The LIKE Clause
260 – The LIMIT Clause
261 – Updating Data
262 – Deleting Data
263 – Introduction To Functions
264 – String Functions
265 – Numeric Functions
266 – Temporal Functions – Introduction
267 – Temporal Functions – Example
268 – Stored Functions – Part 1
269 – Stored Functions – Part 2
270 – Stored Functions – Part 3
271 – Subqueries Intro
272 – Subqueries
273 – SQL Joins
274 – The Inner Join
275 – The Left Join
276 – Optimizing MySQL
277 – Column Indexing
278 – Column Indexing Explained
279 – Optimizing The MySQL Configuration
280 – Query Caching
281 – Query Caching Explained
282 – Optimizing MySQL Conclusions
283 – Introduction To MySQL Data Tasks
284 – Exporting Data With MySQL Workbench
285 – Importing Data With phpMyAdmin
286 – Automatically Backing Up Your MySQL Database
287 – Automating Your Backups With mysqldump And cron
288 – Managing MySQL Privileges
289 – MySQL Privilege Management Walkthrough
290 – Introduction to PHP and MySQL
291 – Querying Your MySQL Database With PHP
292 – About The Author
293 – Is This Course For Me
294 – About The Author
295 – MSSQL Versions And Editions
296 – Installing MSSQL – Part 1
297 – Installing MSSQL – Part 2
298 – The Adventureworks Sample Database
299 – SQL Server Management Studio (SSMS)
300 – Restoring The Adventureworks DB
301 – How To Access Your Working Files
302 – Exploring A Foreign Database
303 – Browsing The Database With Object Explorer
304 – SSMS Query Editor
305 – Selecting Data About Pay Rates
306 – Limiting Number Of Rows Returned
307 – Is My Query Valid
308 – Query Result Formats
309 – Documentation In Extended Properties
310 – Creating A Project To Organize Scripts
311 – The Query Designer
312 – Answering The Question Of Pay Inequality
313 – Inspecting Dependencies
314 – Inspecting Foreign Keys
315 – Executing Multiple Queries In Query Editor
316 – Counting Results From A Query
317 – Select Distinct
318 – Group By And Having
319 – Joining Tables
320 – Aliasing Tables In A Query
321 – Validating Joins And Join Types
322 – Computing The Average Pay Rate
323 – Order By
324 – Where
325 – Variables
326 – Querying Current Rate Change Date
327 – Join To A Sub Query
328 – Inequality In Current Wages
329 – Recap
330 – Organizational Level And Pay Equity
331 – Common Table Expressions
332 – REFactoring For Readability
333 – Case When And Calculated Columns
334 – Over Rank Functions
335 – Getting Information To Those That Need It
336 – Connecting Excel To MSSQL
337 – Creating Views
338 – Extracting CSVS With SQL CMD
339 – SSRS Report Builder
340 – SSRS Report Web Access
341 – National Stock Number Extract
342 – Create Database
343 – Drop Database
344 – SSMS Table Designer
345 – Create Table
346 – Drop Table
347 – Data Types
348 – Create Table National Stock Numbers
349 – Stored Procedures – SP_Rename
350 – Alter Table
351 – Importing Data – National Stock Number Extract
352 – Troubleshooting Importing Data
353 – Import Alternatives
354 – Backing Up The Database
355 – Backup With Select Into
356 – Visual Studio Community Edition
357 – New Console Application
358 – Connecting To MSSQL
359 – Querying Data Old School
360 – Create Table In Code
361 – Create A Foreign Key
362 – Inserting Data Old School
363 – Installing Entity Famework
364 – Querying With Entity Framework
365 – SQL Server Profiler – What Is EF Doing
366 – EF Querying Data
367 – EF Inserting Data
368 – EF Updating Data
369 – EF Deleting Data
370 – Other Programming Languages
371 – Course Wrap Up
372 – Welcome To The Course
373 – About The Author
374 – Course Overview
375 – Current Context
376 – Introduction To SQL
377 – Introduction To R
378 – Software Installation
379 – Rstudio Overview
380 – R Packages
381 – The Relationship Between R And SQL
382 – Demo Application And Database Schema Overview
383 – How To Access Your Working Files
384 – Relational Theory Review
385 – Results Sets
386 – Processing Results Sets With R
387 – Filtering And Ordering With SQL
388 – Grouping And Summarizing SQL
389 – Modify Results Using SQL Functions
390 – Common Database Joins
391 – Less-Common Joins
392 – Subqueries
393 – Set Operations
394 – DBA Considerations
395 – Table-Like Objects
396 – Indexes
397 – SQL Results Set And Tidy Data
398 – Processing Results Sets With R Vs SQL
399 – Filtering And Ordering With Dplyr Vs. SQL
400 – Grouping And Summarizing With Dplyr Vs. SQL
401 – Modify Results Using Dplyr And R Functions
402 – Joins Using Dplyr
403 – Set Operations Using Dplyr
404 – Reshape Package
405 – RTidy Package
406 – Plotting Database Results With R
407 – Plots Using Base R Plots
408 – Plots Using Lattice
409 – Plots Using ggplot2
410 – Plotting Time Series Data
411 – Creating Maps With R
412 – Creating Reports With R
413 – Web Applications With R
414 – Sample Data Sets
415 – Database File Exports_Imports
416 – Local Relational Databases (RSQLite)
417 – Non-Relational Data Sources
418 – Remote Connections
419 – Troubleshooting Remote Connections
420 – JDBC Client Software
421 – Derived Tables
422 – Vendor Specific SQL
423 – Non-SQL Inspired_SQL-Like Languages
424 – R Inside The Database
425 – Schema Design Considerations
426 – Wrap Up And Thank You
427 – What Is Apache Phoenix And Who Uses It
428 – What You Should Expect From This Course
429 – About The Author
430 – How To Access Your Working Files
431 – What Is NoSQL
432 – What Is SQL
433 – Performance Characteristics Of SQL
434 – Performance Characteristics Of NoSQL
435 – Optimizing NoSQL
436 – Hbase Fundamentals
437 – Phoenix SQL Engine For Hbase
438 – Obtaining And Configuring Apache Phoenix
439 – Creating Tables
440 – Schema Operations
441 – Indexes And Secondary Indexes
442 – Executing Queries
443 – Statistics
444 – Salted Tables
445 – Views
446 – Wrap Up

 

 

شما از این پس می توانید فیلم های مورد نظرتان را در فروم دانلود فارسی ثبت نمایید

OReilly Learning Path SQL For Business Users

لینک دانلود