تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

دانلود فیلم آموزشی OReilly Learning Path SQL For Business Users

نرم افزار اس کیو ال دارای ویرایشگرهای متناسب و متنوع با محیط کاری است و قابلیت ساخت و مدیریت بانک اطلاعاتی رابطه ای را دارد . در مدل رابطه‌ای داده‌ها، زبان اس‌کیوال یا سی‌کوال زبانی است سطح بالا مبتنی بر زبان سطح پایین و ریاضی جبر رابطه‌ای که برای ایجاد، تغییر، و بازیابی داده‌ها و نیز عملیات بر روی آنها به‌کار می‌رود. زبان SQL به سمت مدل شی‌گرا رابطه‌ای نیز پیشرفت کرده‌ است . مدیریت و ساخت بانک اطلاعاتی رابطه‌ای, پشتیبانی از Referential integrity, پشتیبانی از ACID قابلیت‌ های انتقال پایگاه و بسیاری از قابلیت‌ های دیگر مایکروسافت اس کیو ال سرور می باشد . نرم افزار Microsoft SQL Server قابلیت پشتیبانی از ACID, Referential integrity, XML, Microsoft Azure را دارد و می تواند رمز گذاری پیوسته اطلاعات, بهینه سازی موتور in-Memory OLTP, انتقال پایگاه داده به سایر Platform ها و غیره را کنترل نماید .

این ملزومات برای ایجاد پایگاه داده شده, ساخت جداول, تعریف روابط, ارسال نمایش داده شده و استفاده از روش های ذخیره شده و ساخته شده در توابع مارتین نشان داده می شود . ذخیره و انتقال اطلاعات توسط نرم افزار با استفاده از فناوری در نظر گرفته شده قابل پشتیبانی است و میتوان با استفاده از نرم افزار تمامی فایل های XML در داخل نرم افزار را مدیریت کنید . از ویژگی برتر این نرم افزار می توان به امنیت بالا در نگه داری اطلاعات اشاره کرد . فیلم آموزشی OReilly Learning Path SQL For Business Users توسط یکی از بهترین و محبوب ترین مدرسین بنام O’Reilly Media طراحی و عرضه شده است . امیدواریم که از دانلود فیلم آموزش اس کیو ال برای کاربران تجاری لذت ببرید .

مشخصات فیلم آموزشی OReilly Learning Path SQL For Business Users :

– ژانر : آموزشی

– شرکت سازنده : OReilly

– مدرس : O’Reilly Media

– پروژه تمرینی : ندارد

– مدت زمان آموزش : 34 ساعت و 18 دقیقه

– زبان : انگلیسی

– کیفیت نمایش : 720×1280

– فرمت فایل : Mp4

– زیرنویس انگلیسی : ندارد

– زیرنویس فارسی : ندارد

 

سرفصل های فیلم آموزشی OReilly Learning Path SQL For Business Users :

01 – Relational Databases And Key Terms Explained
02 – About The Author
03 – What Are The SQL Commands
04 – Select Syntax And Examples
05 – Where Can I Use SQL
06 – Installing Sample Databases And Working Files
07 – How To Access Your Working Files
08 – Using Select To View Data
09 – Sorting The Data
10 – Adding A Where Clause To Filter Data
11 – Filtering Date Columns
12 – Working With Null Or Empty Values
13 – Using Comments Within SQL
14 – Use Of Wildcards In Filtering
15 – Multiple Criteria Using And Or In
16 – Add A Calculating Column To A SQL Statement
17 – Text Manipulation Functions
18 – Differences In Date Functions Within SQL
19 – Calculating Age
20 – Concatenate Data Columns
21 – Which Tables Can I Join And How
22 – Joining More Than Two Tables
23 – Using Different Join Types
24 – The Special Cross Or Cartesian Join
25 – Group And Summaries Within Joined Table SQL
26 – Amend Data In Tables
27 – Adding Data To Tables With Insert
28 – Removing Data From Tables
29 – Create A New Table
30 – Changing A Tables Structure
31 – What Is A View And How To Create One
32 – Alter Or Delete A View
33 – The Main Variances In SQL Between Databases
34 – The Powerful Subquery
35 – Wrap Up
36 – About This SQL Advanced Title
37 – About The Author
38 – Relational Databases And Key Terms Explained
39 – Recap Of SQL SELECT Command
40 – Overview Of The Other DML Statements
41 – How To Access Your Working Files
42 – Installing The Sample Data And Using The Working Files
43 – Converting Datatypes
44 – Creating A Temporary Table
45 – The DISTINCT And TOP Keywords In Action
46 – Indexing To Speed Up Your Life
47 – Declaring And Using Variables
48 – What Is A Subquery
49 – Subquery Vs Joins
50 – Using Correlated Subqueries
51 – Using The EXISTS Keyword
52 – Finding Duplicate Records
53 – Getting Started With The CASE Statement
54 – Using The CASE Statement With Criteria On Multiple Columns
55 – Multiple Criteria Within The CASE Statement
56 – CASE In WHERE, ORDER BY, And GROUP BY Clauses
57 – CASE In UPDATE And INSERT Statements
58 – CASE Within Subqueries
59 – Numbering Or Ranking Records In A SELECT Statement
60 – Filtering Results Based On Numbering Ranking
61 – Using Numbering Within Groups
62 – Filtering A Ranked Group To Determine Top N
63 – Using Built In Functions
64 – Creating And Using Your Own Functions (UDF)
65 – Creating A View
66 – Example Views And Views In Views
67 – Using The UNION Clause
68 – What Is A Stored Procedure
69 – Creating A Stored Procedure
70 – Running A Stored Procedure
71 – Stored Procedures Within Stored Procedures
72 – The Global Variables @@Identity And @@Rowcount
73 – Looping With WHILE And IF
74 – Dynamically Build SQL Statements
75 – TRY And CATCH For Error Trapping
76 – Cursors In Use – Part 1
77 – Cursors In Use – Part 2
78 – Use Of Transactions
79 – Wrap Up
80 – About The Course
81 – About The Author
82 – What Is A Database
83 – What Is A Data Model
84 – How To Access Your Working Files
85 – Data Model Inputs And Outputs
86 – Data Model Notations
87 – UML Versus IE – Conceptual, Logical And Physical
88 – Class And Attribute
89 – Operation
90 – Domain
91 – Association
92 – IE Entity Type And Relationship Type
93 – Association Name
94 – Association End
95 – Multiplicity – UML
96 – Multiplicity – IE
97 – Generalization – UML
98 – Generalization – IE
99 – Abstract Versus Concrete Superclass
100 – Practical Tips
101 – Self Assessment Test – Basic Modeling Data
102 – Identity
103 – Derived Data
104 – Current Versus Historical Data
105 – Association Class
106 – Ordered Association
107 – Qualified Association – UM
108 – Qualified Association – IE
109 – Large Taxonomies
110 – Package
111 – Abridged UML Metamodel
112 – Abridged IE Metamodel
113 – Modeling Pitfalls
114 – Practical Tips
115 – Self Assessment Test – Advanced Data Modeling
116 – Problem Statement
117 – Finding Classes
118 – Finding Associations – Part 1
119 – Finding Associations – Part 2
120 – Finding Generalizations
121 – Iterating And Refining The Model – Part 1
122 – Iterating And Refining The Model – Part 2
123 – Adding Attributes
124 – Cleaning Up Layout
125 – Simplifying The Model
126 – Evolving A Model – Part 1
127 – Evolving A Model – Part 2
128 – Enterprise Architect Techniques – Part 1
129 – Enterprise Architect Techniques – Part 2
130 – Enterprise Architect Techniques – Part 3
131 – Creating Subject Areas
132 – Creating Entity Types
133 – Creating Domains
134 – Adding Attributes – Part 1
135 – Adding Attributes – Part 2
136 – Creating Relationship Types – Part 1
137 – Creating Relationship Types – Part 2
138 – Creating Relationship Types – Part 3
139 – Subtyping
140 – Adding Alternate Keys
141 – Cleaning Up The Layout
142 – ERwin Techniques – Part 1
143 – ERwin Techniques – Part 2
144 – Model Quality
145 – Normal Forms
146 – Constraints
147 – Hillard Graph Complexity
148 – Hoberman Data Model Scorecard
149 – Operational Data Models
150 – Enterprise Data Models
151 – Data Warehouses – Part 1
152 – Data Warehouses – Part 2
153 – Data Warehouses – Part 3
154 – Master Data Models
155 – Schema Adjustments
156 – Attribute Details – Part 1
157 – Attribute Details – Part 2
158 – Attribute Details – Part 3
159 – Primary And Alternate Keys
160 – Indexes
161 – Referential Integrity – Part 1
162 – Referential Integrity – Part 2
163 – Check Constraints – Part 1
164 – Check Constraints – Part 2
165 – Views
166 – Other Aspects Of Design
167 – Self Assessment Test – Database Design
168 – Creating A New Database
169 – Executing Schema
170 – Inspecting Metadata
171 – Loading Sample Data
172 – Querying Sample Data
173 – Generating An ERwin Schema
174 – Creating Tables
175 – Creating Indexes
176 – Creating Constraints And Default Values
177 – Defining Foreign Keys
178 – Creating Views
179 – Loading Sample Data
180 – Querying Sample Data
181 – Development Frameworks
182 – Agile Data Modelling
183 – Documenting A Model – Part 1
184 – Documenting A Model – Part 2
185 – Presenting A Model
186 – Overview
187 – Tree – Hardcoded
188 – Tree – Simple
189 – Tree – Structured
190 – Tree – Overlapping
191 – Tree – Changing Over Time
192 – Tree – Degenerate Node and Edge
193 – Motives
194 – Comparison With Forward Engineering
195 – Outputs
196 – Inputs
197 – Process
198 – Principles
199 – Example – Part 1
200 – Example – Part 2
201 – Wrap-Up
202 – Course Introduction
203 – What Is A Relational Database
204 – The Database Hierarchy
205 – Table Relations
206 – The Structured Query Language
207 – Conclusion
208 – Introduction To MySQL
209 – MySQL Features
210 – Installing MySQL – Introduction
211 – Downloading MySQL
212 – Installing MySQL – Part 1
213 – Installing MySQL – Part 2
214 – Configuring MySQL
215 – Setting The System Path – Part 1
216 – Setting The System Path – Part 2
217 – Installing MySQL On The Mac
218 – The Sakila Database
219 – Installing The Sakila Database
220 – Introduction To MySQL Connections
221 – Role Of The Root User
222 – Logging In For The First Time
223 – Change The Root Password
224 – Creating Your First Database
225 – Creating Your First User Account
226 – Creating Your First Table
227 – Intro To Data Types
228 – String Data Types – Part 1
229 – String Data Types – Part 2
230 – Data Attributes
231 – Customers Table Revised
232 – Numerical Data Types – Part 1
233 – Numerical Data Types – Part 2
234 – Numerical Data Attributes
235 – Date And Time Types
236 – Multiple Timestamp Columns In Table
237 – Primary Keys – Part 1
238 – Primary Keys – Part 2
239 – Creating A Primary Key
240 – Foreign Key Introduction
241 – Create Foreign Key
242 – Graphical MySQL Clients
243 – phpMyAdmin Intro
244 – MySQL Workbench Intro
245 – MySQL Workbench SQL Development Intro
246 – MySQL Workbench Data Modelling Intro
247 – MySQL Workbench Server Administration Intro
248 – SQLyog Introduction
249 – SQLyog Creating A Database
250 – SQLyog Navigating And Modifying Data
251 – SQLyog Scheduling Backups
252 – Performing CRUD Operations
253 – Creating Data
254 – Retrieving Data
255 – Ordering Results
256 – Filtering Results
257 – Grouping Results
258 – Removing Duplicate Rows
259 – The LIKE Clause
260 – The LIMIT Clause
261 – Updating Data
262 – Deleting Data
263 – Introduction To Functions
264 – String Functions
265 – Numeric Functions
266 – Temporal Functions – Introduction
267 – Temporal Functions – Example
268 – Stored Functions – Part 1
269 – Stored Functions – Part 2
270 – Stored Functions – Part 3
271 – Subqueries Intro
272 – Subqueries
273 – SQL Joins
274 – The Inner Join
275 – The Left Join
276 – Optimizing MySQL
277 – Column Indexing
278 – Column Indexing Explained
279 – Optimizing The MySQL Configuration
280 – Query Caching
281 – Query Caching Explained
282 – Optimizing MySQL Conclusions
283 – Introduction To MySQL Data Tasks
284 – Exporting Data With MySQL Workbench
285 – Importing Data With phpMyAdmin
286 – Automatically Backing Up Your MySQL Database
287 – Automating Your Backups With mysqldump And cron
288 – Managing MySQL Privileges
289 – MySQL Privilege Management Walkthrough
290 – Introduction to PHP and MySQL
291 – Querying Your MySQL Database With PHP
292 – About The Author
293 – Is This Course For Me
294 – About The Author
295 – MSSQL Versions And Editions
296 – Installing MSSQL – Part 1
297 – Installing MSSQL – Part 2
298 – The Adventureworks Sample Database
299 – SQL Server Management Studio (SSMS)
300 – Restoring The Adventureworks DB
301 – How To Access Your Working Files
302 – Exploring A Foreign Database
303 – Browsing The Database With Object Explorer
304 – SSMS Query Editor
305 – Selecting Data About Pay Rates
306 – Limiting Number Of Rows Returned
307 – Is My Query Valid
308 – Query Result Formats
309 – Documentation In Extended Properties
310 – Creating A Project To Organize Scripts
311 – The Query Designer
312 – Answering The Question Of Pay Inequality
313 – Inspecting Dependencies
314 – Inspecting Foreign Keys
315 – Executing Multiple Queries In Query Editor
316 – Counting Results From A Query
317 – Select Distinct
318 – Group By And Having
319 – Joining Tables
320 – Aliasing Tables In A Query
321 – Validating Joins And Join Types
322 – Computing The Average Pay Rate
323 – Order By
324 – Where
325 – Variables
326 – Querying Current Rate Change Date
327 – Join To A Sub Query
328 – Inequality In Current Wages
329 – Recap
330 – Organizational Level And Pay Equity
331 – Common Table Expressions
332 – REFactoring For Readability
333 – Case When And Calculated Columns
334 – Over Rank Functions
335 – Getting Information To Those That Need It
336 – Connecting Excel To MSSQL
337 – Creating Views
338 – Extracting CSVS With SQL CMD
339 – SSRS Report Builder
340 – SSRS Report Web Access
341 – National Stock Number Extract
342 – Create Database
343 – Drop Database
344 – SSMS Table Designer
345 – Create Table
346 – Drop Table
347 – Data Types
348 – Create Table National Stock Numbers
349 – Stored Procedures – SP_Rename
350 – Alter Table
351 – Importing Data – National Stock Number Extract
352 – Troubleshooting Importing Data
353 – Import Alternatives
354 – Backing Up The Database
355 – Backup With Select Into
356 – Visual Studio Community Edition
357 – New Console Application
358 – Connecting To MSSQL
359 – Querying Data Old School
360 – Create Table In Code
361 – Create A Foreign Key
362 – Inserting Data Old School
363 – Installing Entity Famework
364 – Querying With Entity Framework
365 – SQL Server Profiler – What Is EF Doing
366 – EF Querying Data
367 – EF Inserting Data
368 – EF Updating Data
369 – EF Deleting Data
370 – Other Programming Languages
371 – Course Wrap Up
372 – Welcome To The Course
373 – About The Author
374 – Course Overview
375 – Current Context
376 – Introduction To SQL
377 – Introduction To R
378 – Software Installation
379 – Rstudio Overview
380 – R Packages
381 – The Relationship Between R And SQL
382 – Demo Application And Database Schema Overview
383 – How To Access Your Working Files
384 – Relational Theory Review
385 – Results Sets
386 – Processing Results Sets With R
387 – Filtering And Ordering With SQL
388 – Grouping And Summarizing SQL
389 – Modify Results Using SQL Functions
390 – Common Database Joins
391 – Less-Common Joins
392 – Subqueries
393 – Set Operations
394 – DBA Considerations
395 – Table-Like Objects
396 – Indexes
397 – SQL Results Set And Tidy Data
398 – Processing Results Sets With R Vs SQL
399 – Filtering And Ordering With Dplyr Vs. SQL
400 – Grouping And Summarizing With Dplyr Vs. SQL
401 – Modify Results Using Dplyr And R Functions
402 – Joins Using Dplyr
403 – Set Operations Using Dplyr
404 – Reshape Package
405 – RTidy Package
406 – Plotting Database Results With R
407 – Plots Using Base R Plots
408 – Plots Using Lattice
409 – Plots Using ggplot2
410 – Plotting Time Series Data
411 – Creating Maps With R
412 – Creating Reports With R
413 – Web Applications With R
414 – Sample Data Sets
415 – Database File Exports_Imports
416 – Local Relational Databases (RSQLite)
417 – Non-Relational Data Sources
418 – Remote Connections
419 – Troubleshooting Remote Connections
420 – JDBC Client Software
421 – Derived Tables
422 – Vendor Specific SQL
423 – Non-SQL Inspired_SQL-Like Languages
424 – R Inside The Database
425 – Schema Design Considerations
426 – Wrap Up And Thank You
427 – What Is Apache Phoenix And Who Uses It
428 – What You Should Expect From This Course
429 – About The Author
430 – How To Access Your Working Files
431 – What Is NoSQL
432 – What Is SQL
433 – Performance Characteristics Of SQL
434 – Performance Characteristics Of NoSQL
435 – Optimizing NoSQL
436 – Hbase Fundamentals
437 – Phoenix SQL Engine For Hbase
438 – Obtaining And Configuring Apache Phoenix
439 – Creating Tables
440 – Schema Operations
441 – Indexes And Secondary Indexes
442 – Executing Queries
443 – Statistics
444 – Salted Tables
445 – Views
446 – Wrap Up

 

 

شما از این پس می توانید فیلم های مورد نظرتان را در فروم دانلود فارسی ثبت نمایید

OReilly Learning Path SQL For Business Users

خرید آنلاین
شما می توانید این محصول را سفارش دهید و درب منزل تحویل بگیرید
2 DVD
18000 تومان
خرید فیلم آموزشی Learning Path: SQL For Business Users - محصول کمپانی OReilly
خرید
لینک دانلود