لینک دانلود فصل 34 مستند PBS Nova

لینک دانلود فصل 34 مستند PBS Nova

قسمت 1 – Building on Ground Zero

قسمت 2 – Mystery of the Megavolcano

قسمت 3 – The Deadliest Plane Crash

قسمت 4 – Monster of the Milky Way

قسمت 5 – Wings of Madness

قسمت 6 – The Family That Walks On All Fours

قسمت 7 – Underwater Dream Machine

قسمت 8 – Forgotten Genius

قسمت 9 – The Last Great Ape

قسمت 10 – Kings of Camouflage

قسمت 11 – First Flower

قسمت 12 – Saved by the Sun

قسمت 13 – Pocahontas Revealed

قسمت 14 – Bone Diggers

قسمت 15 – The Great Inca Rebellion

PBS Nova