لینک دانلود فصل 34 مستند PBS Nova

لینک دانلود فصل 34 مستند PBS Novaقسمت 1 – Building on Ground Zeroقسمت 2 – Mystery of the Megavolcanoقسمت 3 – The Deadliest Plane Crashقسمت 4 – Monster of the Milky Wayقسمت 5 – Wings of Madnessقسمت 6 – The Family That Walks On All Foursقسمت 7 – Underwater Dream Machineقسمت 8 – Forgotten Geniusقسمت 9 – The Last Great Apeقسمت 10 – Kings of Camouflageقسمت 11 – First Flowerقسمت 12 – Saved by the Sunقسمت 13 – Pocahontas Revealedقسمت 14 – Bone Diggersقسمت 15 – The Great Inca Rebellion

PBS Nova