لینک دانلود فصل 34 مستند PBS Nova

لینک دانلود فصل 34 مستند PBS Nova قسمت 1 – Building on Ground Zero قسمت 2 – Mystery of the Megavolcano قسمت 3 – The Deadliest Plane Crash قسمت 4 – Monster of the Milky Way قسمت 5 – Wings of Madness قسمت 6 – The Family That Walks On All Fours قسمت 7 – Underwater Dream Machine قسمت 8 – Forgotten Genius قسمت 9 – The Last Great Ape قسمت 10 – Kings of Camouflage قسمت 11 – First Flower قسمت 12 – Saved by the Sun قسمت 13 – Pocahontas Revealed قسمت 14 – Bone Diggers قسمت 15 – The Great Inca Rebellion

PBS Nova