لینک دانلود فصل 35 مستند PBS Nova

لینک دانلود فصل 35 مستند PBS Nova قسمت 1 – Secrets of the Samurai Sword قسمت 2 – Ghost in Your Genes قسمت 3 – Marathon Challenge قسمت 4 – Sputnik Declassified قسمت 5 – Judgment Day: Intelligent Design on Trial قسمت 6 – Master of the Killer Ants قسمت 7 – Missing in MiG Alley قسمت 8 – Absolute Zero: The Conquest of Cold قسمت 9 – Absolute Zero: The Race for Absolute Zero قسمت 10 – Secrets of the Parthenon قسمت 11 – Astrospies قسمت 12 – Ape Genius قسمت 13 – The Four-Winged Dinosaur قسمت 14 – Cracking the Maya Code قسمت 15 – Car of the Future

قسمت 16 – A Walk to Beautiful

قسمت 17 – Lord of the Ants

PBS Nova