لینک دانلود فصل 35 مستند PBS Nova

لینک دانلود فصل 35 مستند PBS Novaقسمت 1 – Secrets of the Samurai Swordقسمت 2 – Ghost in Your Genesقسمت 3 – Marathon Challengeقسمت 4 – Sputnik Declassifiedقسمت 5 – Judgment Day: Intelligent Design on Trialقسمت 6 – Master of the Killer Antsقسمت 7 – Missing in MiG Alleyقسمت 8 – Absolute Zero: The Conquest of Coldقسمت 9 – Absolute Zero: The Race for Absolute Zeroقسمت 10 – Secrets of the Parthenonقسمت 11 – Astrospiesقسمت 12 – Ape Geniusقسمت 13 – The Four-Winged Dinosaurقسمت 14 – Cracking the Maya Codeقسمت 15 – Car of the Future

قسمت 16 – A Walk to Beautiful

قسمت 17 – Lord of the Ants

PBS Nova