لینک دانلود فصل 35 مستند PBS Nova

لینک دانلود فصل 35 مستند PBS Nova

قسمت 1 – Secrets of the Samurai Sword

قسمت 2 – Ghost in Your Genes

قسمت 3 – Marathon Challenge

قسمت 4 – Sputnik Declassified

قسمت 5 – Judgment Day: Intelligent Design on Trial

قسمت 6 – Master of the Killer Ants

قسمت 7 – Missing in MiG Alley

قسمت 8 – Absolute Zero: The Conquest of Cold

قسمت 9 – Absolute Zero: The Race for Absolute Zero

قسمت 10 – Secrets of the Parthenon

قسمت 11 – Astrospies

قسمت 12 – Ape Genius

قسمت 13 – The Four-Winged Dinosaur

قسمت 14 – Cracking the Maya Code

قسمت 15 – Car of the Future

قسمت 16 – A Walk to Beautiful

قسمت 17 – Lord of the Ants

PBS Nova