لینک دانلود فصل 39 مستند PBS Nova

لینک دانلود فصل 39 مستند PBS Nova=========================================

قسمت 1 – Engineering Ground Zero

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 2 – Surviving The Tsunami

دانلود

=========================================

قسمت 3 – Finding Life Beyond Earth

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

دانلود پارت 3

دانلود پارت 4

=========================================

قسمت 4 – Iceman Murder Mystery

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 5 – ?The Fabric of the Cosmos: What is Space

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 6 – The Fabric of the Cosmos: The Illusion of Time

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 7 – The Fabric of the Cosmos: Quantum Leap

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 8 – ?The Fabric of the Cosmos: Universe or Multiverse

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 9 – Deadliest Volcanoes

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 10 – Bombing Hitler’s Dams

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

دانلود پارت 3

=========================================

قسمت 11 – 3D Spies of WWII

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 12 – Mystery of a Masterpiece

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 13 – Ice Age Death Trap

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 14 – Separating Twins

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 15 – Cracking Your Genetic Code

دانلود

=========================================

قسمت 16 – Hunting the Elements

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

دانلود پارت 3

=========================================

قسمت 17 – Deadliest Tornadoes

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 18 – Why Ships Sink

دانلود

=========================================

قسمت 19 – Secrets of the Sun

دانلود

=========================================