لینک دانلود فصل 40 مستند PBS Nova

لینک دانلود فصل 40 مستند PBS Nova=========================================

قسمت 1 – Secrets of the Viking Sword

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 2 – Forensics on Trial

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 3 – Mystery of Easter Island

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

دانلود پارت 3

=========================================

قسمت 4 – Ultimate Mars Challenge

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

دانلود پارت 3

=========================================

قسمت 5 – Inside the Megastorm

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 6 – Doomsday Volcanoes

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 7 – Decoding Neanderthals

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 8 – Rise of the Drones

دانلود

=========================================

قسمت 9 – Who Killed Lindbergh’s Baby

دانلود

=========================================

قسمت 10 – Building Pharaoh’s Chariot

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 11 – Earth from Space

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

دانلود پارت 3

=========================================

قسمت 12 – Mind of a Rampage Killer

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 13 – Meteor Strike

دانلود

=========================================

قسمت 14 – Ancient Computer

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 15 – Australia’s First 4 Billion Years: Awakening

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 16 – Australia’s First 4 Billion Years: Life Explodes

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 17 – Australia’s First 4 Billion Years: Monsters

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 18 – Australia’s First 4 Billion Years: Strange Creatures

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 19 – Manhunt – Boston Bombers

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 20 – Oklahoma’s Deadliest Tornadoes

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================