لینک دانلود فصل 41 مستند PBS Nova

لینک دانلود فصل 41 مستند PBS Nova=========================================

قسمت 1 – Ground Zero Supertower

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 2 – Megastorm Aftermath

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 3 – Making Stuff Faster

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 4 – Making Stuff Wilder

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 5 – Making Stuff Colder

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 6 – Making Stuff Safer

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 7 – Cold Case JFK

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 8 – At the Edge of Space

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 9 – ?Asteroid: Doomsday or Payday

دانلود

=========================================

قسمت 10 – Alien Planets Revealed

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 11 – Zeppelin Terror Attack

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 12 – Killer Typhoon

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 13 – Ghosts Of Murdered Kings

دانلود

=========================================

قسمت 14 – Roman Catacomb Mystery

دانلود

=========================================

قسمت 15 – Great Cathedral Mystery

دانلود

=========================================

قسمت 16 – Wild Predator Invasion

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 17 – Inside Animal Minds: Bird Genius

دانلود

=========================================

قسمت 18 – Inside Animal Minds: Dogs & Super Senses

دانلود

=========================================

قسمت 19 – ?Inside Animal Minds: Who’s the Smartest

دانلود

=========================================

قسمت 20 – Why Sharks Attack

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 21 – Escape From Nazi Alcatraz

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 22 – D-Day’s Sunken Secrets

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

دانلود پارت 3

=========================================