لینک دانلود فصل 42 مستند PBS Nova

لینک دانلود فصل 42 مستند PBS Nova=========================================

قسمت 1 – Vaccines — Calling The Shots

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 2 – Rise of the Hackers

دانلود

=========================================

قسمت 3 – Why Planes Vanish

دانلود

=========================================

قسمت 4 – Surviving Ebola

دانلود

=========================================

قسمت 5 – Ben Franklin’s Balloons

دانلود

=========================================

قسمت 6 – First Air War

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 7 – Bigger Than T. Rex

دانلود

=========================================

قسمت 8 – Emperor’s Ghost Army

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 9 – Killer Landslides

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 10 – First Man on the Moon

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 11 – Big Bang Machine

دانلود

=========================================

قسمت 12 – Sunken Ship Rescue

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 13 – Sinkholes — Buried Alive

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 14 – Colosseum: Roman Death Trap

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 15 – Petra: Lost City of Stone

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 16 – Hagia Sophia: Istanbul’s Mystery

دانلود

=========================================

قسمت 17 – The Great Math Mystery

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 18 – Invisible Universe Revealed

دانلود

=========================================

قسمت 19 – Nazi Attack on America

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 20 – Lethal Seas

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 21 – Chasing Pluto

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2

=========================================

قسمت 22 – Nuclear Meltdown Disaster

دانلود

=========================================