دانلود کتاب ها کردن اثر پیمان هوشمندزاده

کتاب ها کردن نوشته پیمان هوشمندزاده می باشد . ها کردن چهار داستان است با مضمون هاي کم و بيش رايج زندگي شهري: خلا،بحران رابطه، بيگانگي و طبق معمول بسياري از داستان هاي نوشته شده در اينسال ها، اختلافات و دعواهاي زن و شوهري به علاوه مضمون هاي طنزآميزي کهنويسنده براي اين اختلاف ها و دعواها کوک کرده و از آنها تک مضراب هاييطنزآميز ساخته است. «هوشمندزاده» در اين مجموعه از رئاليسم رايج در اينگونه داستان ها فاصله گرفته و فرمي نامتعارف را براي روايت داستان هاي خودبرگزيده است: فرمي قطعه قطعه که راوي در هر قطعه آن گوشه يي از موقعيت خودو تقابلش با اطرافيان را آشکار کرده است. هرچند در نهايت، داستان ها بهرغم فرم نامتعارف خود، وجهي تازه و ديگرگونه را از اين نوع زندگي کهداستان هاي «ها کردن» روايتگر آن است آشکار نمي کند.

تضادهايي که در اينداستان ها از دل زندگي روزمره شهري سر برآورده اند آنچنان بديهي هستند کهبه رغم فرم و لحن نامتعارف شان، به رغم همه بازي ها و پس و پيش کردن هايروايتي، از اينکه با کشف يک موقعيت تازه از دل اين روابط روزمره خوانندهرا شگفت زده کنند بازمي مانند و بيشتر واضحات را دوباره توضيح مي دهند، بيآنکه در اين توضيح واضحات به نقطه يي حساس بزنند و ناديده يي را آشکارکنند. مي توان از همان داستان اول مجموعه مثال هاي فراوان در اثبات اينحرف آورد. يکي مثلاً آنجا که راوي در حال تماشاي فيلم است: «يک نفر بادوربيني که يک به علاوه هم وسطش است، بابايي را که ظاهراً آدم حسابي همهست دنبال مي کند. طرف لابه لاي جمعيت گم مي شود. اين يکي دراز کشيده کفپشت بام يک ساختمان بلند. عين خيالش هم نيست که لباسش قيري مي شود يا نه . امیدواریم که از دانلود کتاب ها کردن لذت ببرید .

مشخصات کتاب :

– نام کتاب : ها کردن

– نویسنده : پیمان هوشمندزاده

– تعداد صفحات : 81

– فرمت کتاب : پی دی اف

شما از این پس می توانید کتاب های مورد نظرتان را در فروم دانلود فارسی ثبت نمایید

کتاب ها کردن

لینک دانلود