تبلیغات
سیستم پیشنهاد هوشمند فرادرس


دانلود کتاب رمان Doele Del دوئل دل

در فضای خفقان آور و ترسناک میانتان هر روز برای زنده ماندن کمی بیشتر از قبل دست و پا زدم . نه اینکه زندگی کردن را یادم نداده باشند, نه!! فقط میان این دود و باروت، هر روز کمی بیشتر از دیروز نفس کشیدن را فراموش کردم . خط فرضی و قرمز میان حفره های تفنگِ شما، مرز میانِ احساس و زندگی ام را ساخت, پابرهنه و محکم، در این فضای کوچک و مرگبار ایستادم و از احتمال کشیده شدن هر لحظه ی ماشه هایتان نهراسیدم اما شما فراموش کردید که قلب و سینه ی من جایگاه و ماوای اول و آخر گلوله هایتان خواهد بود!

قسمتی از متن رمان Doele Del :

پاهایش از شدت سر ما آنقدر بی حس شده بود که حتی نیشگون های پشت سر همِ میترا را هم حس نمیکرد. بی خیال و آسوده گاز دیگری به ساندویچ پر و پیمون سوسیس اش زد و با دهن پر برای میترا چشم غره رفت. میترا که دیگر کار را از کار گذشته میدید آرنجش را روی زانویش تکیه داد و دستش را روی شقیقه اش گذاشت. همزمان با سر پایین انداختن میترا یک صدای آشنا و گیرا بند دلش را پاره کرد.خانم نیک روش, سر برگرداند و در کسری از ثانیه همزمان با آن به پاخواستنِ آنی و تلاش برای قورت دادنِ لقمه ی کذایی، رنگش به کبودی مایل شد و به سرفه افتاد. میترا به دادش رسید و چند ضربه ی محکم به پشتش زد. نفسی گرفت و همان طور که سعی در مهار کردن سرفه اش داشت گفت: بله . لبخند نامحسوس و کمرنگ گوشه ی لب پسر از چشم هیچ کدامشان دور نماند . فکر کنم این جزوه مال شماست با چشم های گرد شده به جزوه ای که یقین داشت جز او نمیتوانست مال کس دیگری باشد ، نگاه کرد. نقاشی های رنگی و عجیب و غریب روی صفحه ی اولش، عرق سردی روی ستون مهره اش به حرکت درآورد.

اخمی کرد و عصبی گفت:چرا. ولی یادم نمیاد به شما داده باشمش, درسته. شما داده بودی به دوستت, دوستت هم به دوستش, بعد دوست دوستت هم داد به دوستش . سر بالا کرد و با همان اخم های در هم به چشم های خندان پسرک خیره شد. پسر لب گزید و کمی جدی شد. جزوه را رو به رویش گرفت و با جدیت گفت در هر صورت این جزوه رسید دستم و خیلی هم به درد خورد ممنونم . با ضربه ای که به پهلویش خورد دست جلو برد و جزوه را آرام دست گرفت. آنقدر عصبی و ناراحت بود که حتی تشکر هم نکرد. خواست دوباره سر جایش بنشیند که صدای گرم و گیرا این بار با لحنی ملایم تر گفت گوشه ی لبتون هم سُسی شده. با پشت دست روی لبش کشید و بدون حتی نیم نگاهی به او، وسایلش را جمع کرد و از کنارش گذشت. آنقدر تند تند قدم بر میداشت که میترا پشت سرش به نفس نفس افتاده بود. به در دانشگاه نرسیده کاپشنش از پشت کشیده شد.چته تو بابا؟ چرا وحشی میشی . عکس عروس رژ لب زده روی صفحه ی اول جزوه به چشمانش دهن کجی میکرد. با حرص ورق اول را پاره کرد و داخل جوی آب انداخت.

توضیحات کتاب Doele Del :

– نام کتاب : دوئل دل

– نویسنده : خانم مدیا

– تعداد صفحات : 568

– فرمت : PDF و APK

– مناسب برای کامپیوتر و گوشی های اندروید

لینک دانلود