رفع ارور can’t be opened because it was not downloaded from the app store

برای نصب نرم افزار و بازی های مک که دانلود کرده اید ممکن است با پیام cant be opened because it was not downlaoded from the app store روبرو شده باشید . علت این پیام عدم اجازه سیستم عامل برای نصب نرم افزار یا بازی های دانلود شده ( خارج از Appstore ) می باشد . برای حل این مشکل به صورت زیر عمل کنید : Terminal را باز کنید .

رفع ارور cant be opened because it was not downlaoded from the app store

عبارت sudo spctl –master-disable را وارد کنید و پسورد یوزر را وارد کنید .

رفع ارور cant be opened because it was not downlaoded from the app store

وارد System Perferences سپس Security & Privacy شوید

رفع ارور cant be opened because it was not downlaoded from the app store

روی Click the lock to make changes کلیک کرده و پسورد یوزر خود را وارد کنید .

رفع ارور cant be opened because it was not downlaoded from the app store

گزینه Anywhere را انتخاب کنید .

رفع ارور cant be opened because it was not downlaoded from the app store