دانلود بازی کامپیوتر YOBA
Update

تمامه سکه های گسترش یافته در یک مرحله را جمع آوری کنید تا به مرحله بعد بروید ، از موانع خطرناکی که بر سر راهتان قرار می گیرند خود داری کنید ، فقط یک چیز را در نظر داشته باشید ، اگر شکست بخورید باید از نو شروع کنید .گاهی اوقات باید اهرم هایی را فعال کنید تا به توانید به راهتان ادامه دهید ، هر بار که بازی می کنید باید خوب فکر کنید تا زنجیره ای از رویداد ها ی مناسب به وقوع بپیوندند ، در همین حال می توانید از موسیقی های زیبایی که در هر مرحله…

ادامه مطلب / دانلود