دانلود نرم افزار JalaliCalendar تقویم جلیلی
Update

تقویم در اصطلاح نجومی، مجموعه ای از اصول و قوانین است که برای تنظیم زمان و تطبیق سال حقیقی (مدت زمان یک دور کامل زمین به دور خورشید) با سال مجازی (مدت زمانی که انسانها در محاسبهٔ سال و تقسیمات آن در تقویم به کار می برند) و چگونگی تقسیم آن به بخش های کوچکتر، جهت انجام امور کشاورزی ، مالی، آیینی ، اجتماعی ، زناشویی ، شرعی و انجام فرایض دینی مورد استفاده قرار می گیرد

ادامه مطلب / دانلود